er258 drm kursy2 obaner oferta2016 258

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

na rok szkolny 2015/2016

 

Podstawa prawna:

·         art.9 ust.2 oraz art.10 ust.1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., z poz.7, z późn. zm.)

 

 • Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata.

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach ( na podstawie terminów ustalonych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty)

Lp.

Czynności

Terminy

 

 

1.

Składanie wniosków do wybranych szkół

 

18 maja 2015 r.  od godz.8.00 –

05 czerwca 2015 r. do godz. 15.00

 

2.

Dokonywanie ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału.

 

od 19 czerwca 2015 r.  od godz. 8.00
 do 23 czerwca 2014 r.  do godz. 15.00

 

 

3.

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum                i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów.

 

 

26 czerwca 2015 r. od godz. 10. 00 -

30 czerwca  2015 r. do godz. 12. 00

 

 

4.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się                    z wynikami naboru).

 

02 lipca 2015 r. do godz. 10. 00

 

5.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa            ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia                         o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

02 lipca 2015 r. od godz. 10.00 -

 

03 lipca 2015 r. do godz. 13. 00

 

6.

Publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

 

06 lipca 2015 r. do godz. 10. 00

7.

Przeprowadzenie II etapu rekrutacji

 

06 lipca 2015 r. od godz. 8.00 -

08 lipca 2015 r. do  godz. 12.00

8.

Publikacja list uczniów przyjętych w II etapie  rekrutacji j oraz liczby wolnych miejsc.

 

08 lipca 2015 r. od godz. 12. 00

 

Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które zakończy się 31 sierpnia 2015 r.

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół policealnych

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie dokumentów przez kandydatów: świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, podanie, zaświadczenie lekarskie

21 sierpnia 2015 r.

2.

Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych  kandydatów

30 sierpnia 2015 r. godz. 10.00

 

§ 1

Rekrutacja

● O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

● O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.

● Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

●  O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów lub ośmioletnich szkół podstawowych oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.

  

§ 2

  Rekrutacja do klas pierwszych wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika odbywać się będzie drogą elektroniczną.

 

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.

2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno- kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

3. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata.

4. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego (w liceum ogólnokształcącym), kierunku kształcenia ( w szkołach zawodowych)

5. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez  rodziców lub prawnych  opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjęcie do których się ubiegają. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata winna być wycofana w określonych terminach.

6. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.

7. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani przez dyrektorów na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnych.

8. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w Zespole Szkół, składając oryginały dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie   o wynikach egzaminu gimnazjalnego) zgodnie z podanymi terminami.

       9.  Niezłożenie potwierdzenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją

          kandydata z podjęcia nauki w szkole, co oznacza skreślenie kandydata 

         z listy przyjętych.

    10.  Kandydaci nieprzyjęci w procesie elektronicznego naboru są

        przyjmowani do szkoły przez dyrektora na podstawie ustaleń komisji

        rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.

 

§ 3

 

 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika Zespołu odbywać się będzie zgodnie z terminami i zasadami postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego  opracowanymi przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie ( załącznik nr 1) .
 2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

         w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,

        w tym:

          1)      100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • z języka polskiego
 • z matematyki
 • z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 • z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
 • z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

Przykład: uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego:

Język polski – 80%; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze – 70%; język obcy (poziom podstawowy) – 96%

Po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy:

80% x 0,2 + 65%x 0,2 +59% x 0,2 + 70% x 0,2 + 96% x 0,2 = 16+13+11,8+14+19,2=74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

         2)      80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 1. 20 punktów – ocena : celujący
 2. 18 punktów – ocena:  bardzo dobry
 3. 15 punktów – ocena: dobry
 4. 8 punktów – ocena: dostateczny
 5. 2 punkty – ocena: dopuszczający

        3)      20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a)      4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b)     maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, zgodnie z załącznikiem nr 1

- finalista w konkursie przedmiotowym – 4 punkty

-laureat w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 4 punkty

- finalista w konkursie lub olimpiadzie tematycznej – 2 punkty

        c)  maksymalnie 4  punkty ( 1 osiągnięcie – 2 pkt, 2 i więcej – 4 pkt) za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięć:

- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi

lub

- działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub

- udział w projekcie / programie dydaktyczno – wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz liczbę punktów za inne osiągnięcia kandydata, do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 

§ 4

 1. Zgodnie z art. 20d.  Ustawy laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednio warunek, o których mowa w art. 20f ust. 1 pkt 1 Ustawy.
 2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym zgodnie z Zarządzeniem oraz Ustawą.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2.

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w punktach 1)-7) mają jednakową wartość.

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)      wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2)      samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

  

§ 5

 

Do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

2). Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

§ 6

 

Wybrane przedmioty do planowanych rozszerzeń i zawodów:

 

Liceum Ogólnokształcące:

Rozszerzenie programowe z następujących przedmiotów i innowacje pedagogiczne

Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

biologia, chemia z innowacjami  pedagogicznymi:

1. Elementy ratownictwa medycznego,

2. Elementy kosmetologii ( do wyboru jedna)

j. polski, biologia, chemia, język obcy

matematyka, fizyka, informatyka                         

 

j. polski, matematyka, fizyka, język obcy

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

 

j. polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

 

 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie z innowacjami pedagogicznymi:

1. Elementy prawa i podstawy dziennikarstwa

2. Detektywistyka i ochrona osób i mienia

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

 

 

Technikum:

Zawód ( wg klasyfikacji zawodów) i przedmioty realizowane jako rozszerzone

Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

Klasa dwuzawodowa

technik informatyk

matematyka, fizyka

technik geodeta

matematyka, fizyka

 

 

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

 

język polski, matematyka, fizyka, język obcy

Klasa dwuzawodowa

technik organizacji reklamy

matematyka, informatyka

technik usług fryzjerskich

chemia, język obcy

 

język polski, matematyka, geografia, język obcy

 

język polski, matematyka, chemia, język obcy

 

 

Technikum Mechaniczne

Zawód ( wg klasyfikacji zawodów) i przedmioty realizowane jako rozszerzone

Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

technik pojazdów samochodowych

matematyka, fizyka

 

 

język polski, matematyka, informatyka, język obcy

 

 

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód ( wg klasyfikacji zawodów)

Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego

Klasa wielozawodowa:

- mechanik pojazdów samochodowych

- operator obrabiarek skrawających

- ślusarz

-fryzjer

Klasa wielozawodowa

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

język polski, informatyka, matematyka, język angielski

 

 

Planowane zawody w Policealnej Szkole Zawodowej Nr 1

 

 1. technik rachunkowości
 2. technik administracji
 3. technik turystyki wiejskiej
 4. technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:

Geografia, wiedza o społeczeństwie

Nauczany język obcy – język angielski

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO,  TECHNIKUM,  TECHNIKUM MECHANICZNEGO, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:

 • PODANIE
 • Załączniki (należy dostarczyć po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zgodnie z terminami  określonymi przez Lubelskiego Kuratora Oświaty)
 1. świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3.  dwie fotografie.
 4. zaświadczenie lekarskie (kandydaci ubiegający się do szkoły zawodowej).
 5.  opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu).
 6.  zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych).
 7. pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów

 

Dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 • PODANIE 
 • Załączniki:
 1. kopia lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

         2.    dwie fotografie

         3.   zaświadczenie lekarskie

         4. opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej (kandydaci

            z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)

 

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

 • PODANIE 
 • Załączniki:

 

1. świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej      

  2.    dwie fotografie

 

 Dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z harmonogramem rekrutacji oraz obowiązującymi przepisami prawa,

2)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w ust. 3

3)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 3. Listy, o których mowa w ust. 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 9. Wszystkie wnioski i odwołania wymienione w ust. 1.-11 wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej i mogą być składane przez rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego-przez kandydata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Magia fizyki  

   

Szkoły partnerskie  

   
   

BIP  

   
© Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika