Matura 2015  

   

Sukcesy  

   
   

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

na rok szkolny 2013/2014

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 roku nr 26, poz. 232 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków
  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. Zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.Nr 97, poz. 624)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz. U. Nr 13 poz. 125
  z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
 • zasady rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży województwa lubelskiego na rok szkolny 2011/2012 wydane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, stanowiące załącznik nr 1,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów
  i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.nr 155, poz. 1045, z późn. zm.)

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach ( na podstawie terminów ustalonych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty)

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie podań przez kandydatów do klas pierwszych
w szkołach pierwszego wyboru. Kandydaci kończący gimnazjum dokonują rejestracji. W przypadku, gdy gimnazjum nie jest objęte rekrutacją elektroniczną, kandydaci składają podania wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

20 maja 2013 r. od godz.8.00 –

7 czerwca 2013 r. do godz. 15.00

2.

Możliwość dokonywania ewentualnych zmian w wyborze szkoły i oddziału.

od 21 czerwca 2013 r. od godz. 8.00
do 25 czerwca 2013 r. do godz. 15.00

3.

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną.

28 czerwca 2013 r. od godz. 10. 00 -

2 lipca 2013 r. do godz. 12. 00

4.

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

3 lipca 2013 r. do godz. 13. 00

5.

Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3 lipca 2013 r. od godz. 13.00 -

5 lipca 2013 r. do godz. 13. 00

6.

Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc.

8 lipca 2013 r. do godz. 10. 00

7.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami.

8 lipca 2013 r. od godz. 8.00 -

10 lipca 2013 r. do godz. 12.00

8.

Publikacja list uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc.

10 lipca 2013 r. od godz. 12. 00

9.

Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w szkołach, które nadal dysponują wolnymi miejscami.

10 lipca 2013 r. - 30 sierpnia 2013r.

 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół dla dorosłych: liceum dla dorosłych

 

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie przez kandydatów dokumentów:

świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły podstawowej oraz podanie i kwestionariusz

do 21 sierpnia 2013 r.

 

2.

Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji z uwzględnieniem rekrutacji dodatkowej,

wywieszenie list przyjętych kandydatów.

 1.              sierpnia 2013 r.

 

 

Rekrutacja

O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

O przyjecie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej.

O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 

§ 2

Rekrutacja do klas pierwszych wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika odbywać się będzie drogą elektroniczną.1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.

2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno- kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

3. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata.

4. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego (w liceach ogólnokształcących), kierunku kształcenia ( w szkołach zawodowych)

5. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjęcie do których się ubiegają. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata winna być wycofana w określonych terminach.

6. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia.

7. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani przez dyrektorów na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnych.

8. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w Zespole Szkół, składając oryginały dokumentów (oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego)od 3 lipca 2013 r. od godz. 13.00 do 5 lipca 2013r. do godziny 13.00.

 9. Niezłożenie potwierdzenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

10. Kandydaci nieprzyjęci w procesie elektronicznego naboru są przyjmowani do szkoły przez dyrektora na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.

 

§ 3 1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika Zespołu odbywać się będzie zgodnie z terminami i zasadami postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego opracowanymi przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie ( załącznik nr 1) .
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów o których mowa ( zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)
 3. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
 4. Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
  1. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od rozszerzenia programowego w liceum ogólnokształcącym lub kierunku kształcenia w szkole zawodowej).
  2. osiągnięcia ucznia:a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, tj. - uzyskane wysokie miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;

  1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt.1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt.2;
  2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; łączna liczba punktów wskazana w zaświadczeniu wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1 oraz za osiągnięcia ucznia , o których mowa w pkt. 2.
 1. Na podstawie porozumienia z dyrektorami szkół ustala się następujący sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego (podanego w procentach), a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać

w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,

w tym:

 1. 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 • z języka polskiego
 • z matematyki
 • z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 • z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
 • z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

Przykład: uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego:

Język polski – 80%; matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze – 70%; język obcy (poziom podstawowy) – 96%

Po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy:

80% x 0,2 + 65%x 0,2 +59% x 0,2 + 70% x 0,2 + 96% x 0,2 = 16+13+11,8+14+19,2=74

Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt.

  1. 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
    1. 20 punktów – ocena : celujący
    2. 18 punktów – ocena: bardzo dobry
    3. 15 punktów – ocena: dobry
    4. 8 punktów – ocena: dostateczny
    5. 2 punkty – ocena: dopuszczający
  2. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
    1. 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
    2. maksymalnie 10 punktówza uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, zgodnie z załącznikiem nr 2 ( 1 konkurs – 4 punkty., 2 konkursy – 8 punktów, 3 i więcej – 10 punktów),
    3. maksymalnie 4 punkty ( 1 osiągnięcie – 2 punkty, 2 i więcej – 4 punkty.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi

lub

- działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych lub

- udział w projekcie / programie dydaktyczno – wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

 

§ 4

 

 1. Przy przyjmowaniu do wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów stosowane będą dodatkowe kryteria do momentu zróżnicowania kandydatów:
  1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
  3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  1. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
  2. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego,
  3. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ( z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty)
  4. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą ocenę z języka polskiego,
  5. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego
  6. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu zbieżnej z rozszerzeniem programowym lub przyjętym kierunkiem kształcenia,
  7. kandydaci, którzy na świadectwie uzyskali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.
 1. Kandydaci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez dyrektora OKE przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryterium, jakim jest wynik egzaminu, a liczbę punktów zgromadzonych przez tych kandydatów podwaja się.

 

§ 5

 

 1. W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych oraz w szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn.zm.).
 2. W szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych niewymienionych w ust. 1 § 11 rekrutacja odbywa się na zasadach określonych w § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) a w szczególnych przypadkach można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat , oraz przypadków ,w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r., poz. 857).

§ 6

Przyjmowanie osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych szkół odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. Nr 57, poz. 361)

 

 

Wybrane przedmioty do planowanych rozszerzeń i zawodów:

 

Liceum Ogólnokształcące:

Rozszerzenie programowe z następujących przedmiotów i innowacje pedagogiczne Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego
biologia, chemia z innowacjami pedagogicznymi:1. Elementy ratownictwa medycznego,2. Elementy kosmetologii j. polski, biologia, chemia, język obcy
matematyka, fizyka, informatyka  j. polski, matematyka, fizyka, język obcy
geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski  j. polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie z innowacjami pedagogicznymi:1. Elementy prawa i podstawy dziennikarstwa2. Detektywistyka i ochrona osób i mienia j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy

 

Technikum:

Zawód ( wg klasyfikacji zawodów) i przedmioty realizowane jako rozszerzone Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego
technik informatykmatematyka, fizyka  język polski, matematyka, informatyka, język obcy
technik obsługi turystycznejgeografia, język angielski  język polski, matematyka, geografia, język obcy
technik organizacji reklamymatematyka, informatyka język polski, matematyka, geografia, język obcy
technik geodetamatematyka, fizyka język polski, matematyka, fizyka, język obcy

 

Technikum Mechaniczne

Zawód ( wg klasyfikacji zawodów) i przedmioty realizowane jako rozszerzone Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego
technik pojazdów samochodowychmatematyka, fizyka   język polski, matematyka, informatyka, język obcy   

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zawód ( wg klasyfikacji zawodów) Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego
Klasa wielozawodowa:- mechanik pojazdów samochodowych- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych- ślusarz- fryzjer język polski, informatyka, matematyka, język angielski

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Rozszerzenie programowe z następujących przedmiotów Przedmioty uwzględniane w czasie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego
geografia, wiedza o społeczeństwie j. polski, geografia, historia, język obcy 

Planowane zawody w Policealnej Szkole Zawodowej Nr 1

 

 1. technik rachunkowości
 2. technik administracji
 3. technik turystyki wiejskiej
 4. technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, TECHNIKUM MECHANICZNEGO, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:

  1. PODANIE
  2. Załączniki (należy dostarczyć po publikacji list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zgodnie z terminami określonymi przez Lubelskiego Kuratora Oświaty)

 

 1. świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. trzy fotografie.
 4. zaświadczenie lekarskie (kandydaci ubiegający się do szkoły zawodowej).
 5. opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej (kandydaci z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu).
 6. zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych).
 7. pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunówDokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 • PODANIE
 • Załączniki:
 1. kopia lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły programowo niższej
 2. trzy fotografieDokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

 • PODANIE
 • Załączniki:
  1. kopia lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły,

2. trzy fotografie

3. zaświadczenie lekarskie

4. opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej (kandydaci

z wadami słuchu, wzroku i narządów ruchu)

5.zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych)Dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

 

 1. Podanie oferty edukacyjnej szkoły do końca lutego 2013 r. ( oferta jest dostępna w Internecie )
 2. Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły. Umieszczanie zasad rekrutacji na stronie internetowej szkoły.
 3. Rejestracja kandydatów.
 4. Weryfikacja danych o osiągnięciach.
 5. Porządkowanie list chętnych.
 6. Pobieranie list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 7. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.
 8. Wprowadzenie potwierdzeń woli do podjęcia nauki.
 9. Pobieranie list przyjętych.
 10. Publikacja list przyjętych.
 11. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 

   
   
DSC_3763.JPG
   
   

Szkoły partnerskie  

   
   

Nagrody i wyróżnienia

   
© Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika

Ankieta dla absolwentów

Zapraszamy wszystkich absolwentów naszej szkoły do wypełnienia krótkiej ankiety TUTAJ