Grupa 1

   

Grupa 2

   

Grupa 3

   

Konkursy

25 rocznica wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku

25 rocznica wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku

Czytaj więcej

Szkolny konkurs przyrodniczy

Szkolny konkurs przyrodniczy

Czytaj więcej

Konkurs czytelniczy

Konkurs czytelniczy

Czytaj więcej

Konkurs językowy dla gimnazjalistów

Konkurs językowy dla gimnazjalistów

Czytaj więcej

Konkursy dla gimnazjalistów

Konkursy dla gimnazjalistów

Czytaj więcej

Kalendarz 2014 - regulamin konkursu

Kalendarz 2014 - regulamin konkursu

Czytaj więcej

Ubranie jako znak kulturowy

Ubranie jako znak kulturowy

Czytaj więcej

Skrzydlate Słowa - regulamin

Skrzydlate Słowa - regulamin

Czytaj więcej

Nie dla leniwych

Nie dla leniwych

Czytaj więcej

Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski

Czytaj więcej

   

Zasady i formy współpracy z rodzicami


Rodzice i nauczyciele są równorzędnymi partnerami oraz wspólnie ponoszą odpowiedzialność za ucznia i jego rozwój. Naczelną zasadą ich współpracy jest dobro ucznia. Rodzice wspierają szkołę we wszystkich działaniach dotyczących zagadnień wychowawczych i podejmują wspólnie z nauczycielami różne inicjatywy wychowawcze. Szkoła umożliwia rodzicom dokonywanie wyborów i współdecydowanie o wszelkich sprawach dotyczących dziecka w szkole. W obustronnych kontaktach nauczyciele i rodzice kierują się życzliwością, dyskrecją, zaufaniem, szacunkiem i nie podważają wzajemnie swojego autorytetu. Rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą. Traktowani są jako sprzymierzeńcy w realizacji wizji szkoły. Wychowawcy klas systematycznie diagnozują potrzeby i oczekiwania rodziców poprzez rozmowy i ankiety, których wyniki poddawane są analizie na zebraniach zespołu wychowawców, posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wnioski z analizy są uwzględniane w dalszej pracy szkoły.

Zebrania z rodzicami (ogólne, klasowe) są bardzo dobrze przygotowane, tak by służyły rzeczowej analizie sytuacji. Szkoła podejmuje działania w zakresie pedagogizacji rodziców. W szkole i nauczycielach rodzice mają najbliższych pomocników.

W naszej szkole rodzice mają możliwość wszechstronnego uczestnictwa w codziennym życiu. Rodzice działają poprzez Radę Rodziców i Radę Szkoły. Kompetencje tych organów określone regulaminami są w pełni respektowane i wykorzystywane.

Celem Zespołu Szkół jest doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice będą w sposób naturalny angażować się w inicjatywy na rzecz szkoły. Temu celowi ma służyć integracja rodziców poszczególnych klas prowadzona przez wychowawców i rady klasowe rodziców oraz różnorodność form współpracy z rodzicami. Nasza szkoła docenia wszelkie przejawy współuczestnictwa rodziców w szkolnej edukacji dzieci.

Wychowawca klasy ma obowiązek dokumentowania wszystkich kontaktów z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.

 

 

Forma

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Zebrania:

a. ogólne,

b. z wychowawcami,

c. w razie potrzeby

a. zebrania ogólne odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym; we wrześniu, po zakończeniu pierwszego semestru, oraz w kwietniu. Przeprowadza się je najczęściej w dwóch turach – dla rodziców uczniów klas młodszych i dla rodziców uczniów klas starszych. Obowiązek uczestnictwa mają wszyscy rodzice.

b. zebrania rodziców z wychowawcami odbywają się 5 razy w roku szkolnym oraz doraźnie w razie potrzeby. Obecność rodziców jest obowiązkowa. Potwierdzają ją podpisem na liście. W przypadku nieobecności na zebraniu rodzice powinni kontaktować się z wychowawcą indywidualnie. Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym wychowawcy i nauczyciele zapoznają rodziców z: dokumentami szkolnymi, planem wychowawczym oddziału, zasadami egzaminu maturalnego i zawodowego, wychowawcy mają obowiązek odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Rodzice wybierają swojego przedstawiciela do Rady Rodziców.

O propozycjach ocen semestralnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania wychowawca informuje rodziców pisemnie i wymaga potwierdzenia faktu przekazania informacji podpisem rodzica. O propozycjach ocen rocznych wychowawca informuje rodziców na zebraniu organizowanym w czerwcu. Nauczyciele dwa razy w roku szkolnym składają dyrektorowi sprawozdania ze współpracy z rodzicami.

c. z inicjatywy rodziców lub szkoły odbywają się spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami oraz dodatkowe zebrania klasowe. Spotkania nauczycieli z rodzicami przebiegają w obecności wychowawcy klasy, informacja o nich zostaje odnotowana w dzienniku lekcyjnym i dokumentacji wychowawcy klasy. Wychowawca ma obowiązek zapewnienia właściwych warunków do rozmowy nauczyciela z rodzicem.

Dyrekcja, kierownik szkolenia praktycznego, pedagog szkolny, przewodniczący Rady Rodziców, przewodniczący Rady Szkoły, wychowawcy klas, rady klasowe rodziców, nauczyciele

Udział rodziców w codziennym życiu szkoły

 • Rodzice mogą brać udział w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji wychowawczych,

 • Pomagają nauczycielom w realizacji planu wychowawczego klasy,

 • Uczestniczą w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły oraz szkolnego programu profilaktyki,

 • Mają prawo uczestniczenia w roli obserwatorów we wszystkich zajęciach dydaktycznych swoich dzieci,

 • Pomagają nauczycielom w organizacji i uczestniczą w szkolnych wycieczkach turystycznych i dydaktycznych,

 • Uczestniczą w klasowych imprezach integracyjnych,

 • Rodzice i nauczyciele wspólnie inicjują i organizują różne imprezy szkolne przewidziane kalendarzem imprez,

 • Angażują się w prace remontowe i adaptacyjne prowadzone przez szkołę,

 • Wykazują dbałość o dobrą jakość pracy szkoły i zgłaszają uwagi do pracy szkoły.

Wychowawcy, nauczyciele, dyrekcja, kierownik administracyjno-gospodarczy,

Rada Rodziców, Rada Szkoły, pedagog szkolny

Współpraca rodziców z pedagogiem szkolnym.

 • Pedagog szkolny w ramach swoich kompetencji udziela porad i pomocy rodzicom uczniów naszej szkoły,

 • Z inicjatywy pedagoga lub rodziców odbywają się w szkole warsztaty, spotkania z psychologiem, socjologiem i innymi specjalistami, które mają na celu pomoc zarówno rodzicom jak i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych,

 • Pedagog szkolny pośredniczy w indywidualnych kontaktach rodziców z poradniami i innymi instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo-wychowawczy szkoły.

Pedagog szkolny, dyrekcja, wychowawcy klas, Rada Rodziców

 

   
DSC_4285.JPG
   
   
   
© Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika